Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


!T.O.O.H.! LYRICS

Z vyšší vůle

"Z vyšší vùle" (2000)

1. Pošťák (Aneb Jatka Pana Radka)
2. Neštìstí
3. Koneèné Rozhodnutí
4. Eliminace Bubnù Namrdaných Nádob
5. Z vyšší Vùle
6. Tak A Ne Jinak
7. Pykat & Chcípat
8. Nutnost Popravy
9. Sestøel Kuželoidních Figurek A Následné
10. Z okovù Rvaná Psýcha1. Pošťák (Aneb Jatka Pana Radka)

Zvonek zvoní jako divý.
To pošta zpestøí staøence chvíli.
I žene se k vrátkùm s obrovskou pílí.
To tìší se po ránu na dopis bílý.

Za kliku bere, otvírá vrátka.
Na prahu spatøí pošťáka Radka.

Radku, Radeèku, co pro mì máte?
Že vy mi od dcerky psaníèko dáte?
Babièko milá, to víte, že dám - odvìtí vlídnì.
Do brašny sahá, dopis jí dává.

Dík za dík dá.
Tu však se Radeèek staøenky ptá:
babièko, malou prosbu na vás mám.
Chce se mi kakat, mohu jít k vám?

To víte, že mùžete, jen pojïte dál.

V budce však Radeèek
vyjmul nùž z brašny.
Strhnut tím plánem.
oboèí vraští.

Teï tiše se vkrádá do svìtnièky,
a vztekle bodá do babièky.
Krev si cáká na kachlièky,
na kamna i na košíèky.

Vykuchal ji jako svini.
Co s tím svinstvem teïka míní?
Ale coby.
Ukájí se rychle dlaní.
Musí pøeci stihnout ještì,
musí stihnout poštu ranní.
2. Neštìstí

Zavinil jsem neštìstí.
To mi výtok zajistí.
A správnost mého èinu.
krvavý šrot ujistí.

Skøípìní kovu.
Náøky a panika.
Vždy cítím rozkoš,
když život z tìlíèek
v bolestech uniká.

Již se mi zvìtšuje,
násilnì se prokrvuje,
když slyším bumánka,
jak naøíká,
jak bìduje.

Pomoc u mì nehledejte,
ode mne ji neèekejte.
Já jsem tady za sebe.
3. Koneèné Rozhodnutí

Plastická trhavina,
koneèné rozhodnutí.
Výsledný efekt?
Zaèouzené maso!

Projevy extrémního odporu.
Hysterická gesta.
Pláè to provází.
Odmítejte, umírejte.

Vraždìní nepøestane.

Nikdy!

Vìøíme si!
4. Eliminace Bubnù Namrdaných Nádob

Okotìné sledovat,
je trápit,
psychicky deptat.

Okotìné sledovat,
všechny je znièit.

Skutkù tìch
nikdy nelitovat
5. Z vyšší Vùle

Bude se mlátiti holemi,
To z vyšší vùle
je èas ran.
Budou se kolena vrtati.
Já ti hmyze dám.
Já tì roztrhám!

A rubati budou sekyry.
A bøitvy hrdla podøíznou.
To z vyšší vùle
ran je èas.

Jen poèkej,
co ty nezkusíš.
Než zpøelámu ti vaz!
6. Tak A Ne Jinak

Neb…
ostruhou v slabinu,
ty pyšné plémì,
ty pachtící se hmoto.

Krutý diktát na
kolena srazí tì.

A rozséti jedové hlízy,
zhoubné sémì,
Èerò kazu,
v nervy zarýpat.

Tak a ne jinak,
to pýchy zbaví tì.
7. Pykat & Chcípat

Na prameni sedìt.
Tok trávit.
Jedy krmit.
Množství neregulovat.
Úhynu se tìšit.

V panelových blocích
slyšet puls otrávené vody.
Distribuce smrti
Skrze vodovody.
8. Nutnost Popravy

Neèekané vniknutí,
moment pøekvapení.
Rychlost výstøelù,
anonymní usmrcení.

Pasáci, kurvy, veksláci?
Netvoøí se výjimky.
Nutnost popravy,
svinstva u sklínky.

Zašlápnutá v budoucnosti
trpí pøítomnost.
Materiální zaslepenost,
zoufalství a zlost.

Hloubka bytí
se ztrácí v rychlosti,
v každodenních radostech,
v každodenní krutosti.

Zahoditi zaslepenost.
Zoufalství i zlost.
Odjistit si samopal,
vraždit pro radost!
9. Sestøel Kuželoidních Figurek A Následné

Na pøechodì vidím terèík,
zástup malých figurek.

Šlapu na plyn jako Landa,
stáèím volant doleva.

Kola drtí neviòátka,
z trenek støíká poleva.

Motor øve jak zbìsilý,
výfuk chrlí zplodiny.

Pod koly to krásnì praská,
asi hodím hodiny.

To èiní ze mì sportovce,
hrát kuželky ve stovce.
10. Z okovù Rvaná Psýcha

Óóó, v rukou pevnì otìže,
svých chtìní chtìl bych mít.
A vše lidské, nízké, morální,
v sobì na prach rozemlít.

A vyblít ten jed,
tu nucenou stravu,
jenž dáví mne a zkrátka drží.
Abych neurval z okovu sama sebe:
bych zde pak setrval stìží.

To vyplenil bych miliardy hnid,
v podobì pohromy globální.
A odvšivil od lidstva navždy matku zem,
smrtonosným kolapsem.

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links