Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


!T.O.O.H.! LYRICS

Rad a Trest

"Rad a Trest" (2005)

1. Al-Amin (Aneb Jak Vycakat Jelito)
2. Analyza Zahnedy
3. Konec Kontinentalniho Kontejneru
4. Hanicka - Pribeh Nebozacky (Aneb Co Se Stalo U Slepeho Koryta)
5. Abu-Hassan
6. R�d A Trest
7. Ja Samaritan
8. Padaji, Piskaji
9. To Je Jizda Bozinku
10. Kali1. Al-Amin (Aneb Jak Vycakat Jelito)

V hlubok�ch les�ch, temn�ch hvozdech,� p�eb�v� stvo�en� jeho� jm�no je l�pe nikdy nevyslovit.
Tucet d�mon� chr�n� jeho krok�

Jak vep� na svini prase��m si, sekrety c�kaj�c
J� Al-am�n

Nestv�rn� velk� a jak k�men tvrd� genit�l
Zarudl� vztekl� hadice
To z ro�t� ke mn� zavon�la �ena-houba�
Kypr� prdel v tepl�k�ch
Statn� babice

V jedn� hn�t� ztopo�en� kl�da, slint�-trk�
V druh� klacek, t�k� samorost
Koule pln� kvasu, hust� ka�e
Te� zakus� ta mrcha�
J� m�m s�ly dost!

Ne�um b�bo!
Roz�l�pnu ti klouzka!
Ji� nikdo nep�ijde ti na pomoc

V�echno �iv� prch�, babizna v zajet� je d�sa
Hlava se j� mot�
Pros� p�na boha
Kdy� spat�ila ten n�stroj�
Je velkej jako noha!

Padla prvn� r�na, praskla prvn� kost
Je napitej a zahnutej, jak krvav� jelito�
S �aludem jak vod valacha kopyto!

U� j� protrh gat�, v d��e u� se cuk�
�����h�����.����h�����

Te� Al-am�n vyleje si zlost!
2. Analyza Zahnedy

Za n�dra��m uz��t
Opil� homeleso
V�ak v�kal soucitu z chladn�ho srdce
Nemo�no vyronit

Tento deficit nen� smutn�
P�esto jsem donucen
P�ed st�elbou si vyhonit

Vra�da mu�e bez domova
Vlastn� ani vra�dou nebyla
Sp�e osobn� cvi�kou
Anal�zou z�hn�dy vlastn�ho sv�dom�

Te� u� v�m:
Nejsem schopen zab�t�
A to co se stalo
Snad nikdo u� se nedov�
3. Konec Kontinentalniho Kontejneru

Kolem jdouc� kobyla
Je kolos�ln� kolouch
Kojn�? Koketa?
Koch�m se tou korpulentn� korouhv�
Ale zakohoutil bych

V tot�ln�m kolapsu kokt�m na koksu
Konsternov�n t�m kontinent�ln�m kontejnerem
Konfrontace konip�ska v kon�rn�?
Koordinuji komplimenty ku kone�n� kolaboraci
Smo��m kocoura v korbyn� komnat�?

Ne!

V kobce kolejnic� rozbiju j� kopuli
Jsem v kondici
Lemt�m ko�alku
A kormidluji ko�ena bez kondomu
Do kone�n�ku t� zkornat�l� konzervy
Kurunuji kopanci!

Po kotlet�ch j� te�ou koblihy
Z kom�na mi vyc�k ko�ak

Koncert dosp�l ku konci
4. Hanicka - Pribeh Nebozacky (Aneb Co Se Stalo U Slepeho Koryta)

Pro krejc�rek Hani�ka se lopot�
Dnes jde hodn� pozd� z roboty

P�jdu pod�l �eky, pomysl� si�
Ne� slunko zapadne, pak kozi�ce d�m
A mal�m nava��m, � sam� dobroty

Inu,� d� se k vod�
Sp�ch�, chv�t�, pod no�kami nev��m� si bl�ta
Celi�k� se zapot�

U slep�ho koryta za��n� se smr�kat
Dnes n�jak prapodivn� za�ly ��by kv�kat
A v�udy toliko st�n� jak v hlubok�m lese
Ani l�stek nepohne se�

Brekek���!!!
Ozvalo se zpoza ro�t�, tu zjevilo se mu�isko !
O�i vykulen� civ� na n�, pysky rud� voslintan�
A je cel� zelen�
V bahn� si to fousa v�l�, a pod fousem�
Krista � p�na�
Vobrovit� hambisko!

D�ve�ko � hol�i�ko,��kemr�
Pus� m� do prd�lky, jen poml���m ti vaj��ko�
Zajisk�� mu o�i�ka hn�dkou posedl�

Jede� ty ne��de!,�zah�m� Hani�ka
Jdi mi z cesty obludo!!, �zah�m� podruh�
Hu� ty ropucho!!!, �zah�m� pot�et�

�es�lk�v �sm�v v �kleb se m�n�, no nedivme se
Po tom klen�
Ne� ji skolil, trvalo to drahnou chv�li
Do vody tu nebo�a�ku musel vt�hnout
A ne� vypustla du�i�ku, vlezl na to t�lo b�l�

A natrhnul ji ka��k

Ten ve�er v�udy v �ece hovna byly
A to je konec p��tel� mil�
5. Abu-Hassan

Ty hajzle, j� m�m tvoj� dceru!
Zapla�!
A ��dn� kli�ky nato� f�zly
To bys posral, na mou v�ru!
Abu-Hassan

P�kn� holka ta tv� L�da
Denn� m�ho kluka v�d�
Tak to neposer ty zmetku, sr��i!
M�m prot�hnout j� hn�dku?
Donut� ji k pl��i?

Vi� �e ne?
Ty zazobanej sysle, bur�oazn� k�e�ku!
M� na to dva dny
Jinak ud�l�m za t�m r�znou te�ku!

A to si pi�, �e trp�t bude
Jako �e jsem Abu-Hassan
Na h�ky pov�s�m to mal� sele�

U� mi tr�� klacan!
6. R�d A Trest

Pokrytectv� mnoh�ch ve styku spole�ensk�m
Nen� samo sebou
Je to v z�jmu st�da d�n�, opr�vn�n� tlak
Motivuje �ivobyt�, motivuje hr�za z nouze�
Motivuje strach!

Ten strach v�ak v�t�in� ku prosp�chu jest
Kam by oni do�li bez masek�
Kdyby hnojem sv�ch pod��zen�ch du��
Nechali se v�st

Tam nastoupil by chaos
Tu zas n�sil� za�alo by kv�st
A v�erej�� u�t�kan� psi, dnes by pi�t�li jak ty krysy
Zlo�inem a ne�est� nechaj�c se sv�st

A tak vel�m�
��d a trest! To nutno jest!
A� arm�da rozpr�� ty krysy!
A� vis� ten neposlu�n� pes!

Jen ti opravdov�, bez b�zn� a beze strachu
Nez�visl� ��du spole�nosti
Mohou st�da z bitvy v�st
A na mocn�ch � hrd�ch �elech
S p�chou zodpov�dnost n�st

Tak vzdej holt a kla� se
S fal�� loutky tebe hodn�
�e p�n k�e si a vl�dne, �e kon� si a ��k� si co chce

A ty jen slint� a slou��!
N�zkej pse!
7. Ja Samaritan

Jak Nostrad�mus�
Dvojn�sobn� sebevra�dy seniln�
Vizi m�m

Vz�t si �ivot?
Babi, d�do: To je h��ch!
P�edejdu v�s rad�i s�m

Otr�vit z�kusky!
Pak mrtv� hovna vymrd�m!

Shnil� zadky pomrd�m
Na ple� se v�m vyc�k�m!
B�h s�m, je mi odm�nou:
J� samarit�n!
8. Padaji, Piskaji

Padaj�, p�skaj�
s křid�lky �i�tiĨky
uteĨte lidiĨky
uteĨte lidiĨky

padaj� p�skaj�
s křid�lky rakviĨky
trhaj�, cuckuj�
bě��c� lidiĨky

boř� se bar�Ĩky
plam�nky �lehaj�
lidiĨky chc�paj�
lidiĨky chc�paj�

padaj�, p�skaj�
z neb�Ĩka bombiĨky
tam dole na zemi
zab�j� lidiĨky
9. To Je Jizda Bozinku

Pojĸ se mnou mal� d�venko
j� cestu stejnou m�m
dokonce i tv� rodiĨe
velmi dobře zn�m
půjdem spolu t�mto les�kem
a jsme tam coby dup

d�venka slepě uvěř�
s n�m na cestu se d�
netu�� v�ak vůbec
s k�mpak tu Ĩest m�

kdy� najednou v půli cesty
dědek po krku ji chm�t
a slizce zabreptal:
takov� m�m r�d

to mu v�ak u�
z pod kab�tu
Ĩouh� rudej
macek
dědek k�e
hlasem kněze:
vykouř� mi
klacek

po r�zn�ch těchto slovech
klesla pod n� kol�nka
dědek rychle zas�hl
doděl� ji hol�nka

dědek u� si klek�
vyhrnuje suk�nku
t�m velk�m tvrd�m choro�em
trh� malou prcinku

pěstmi tluĨe do těl�Ĩka
matl� si ho v hov�nku
pod kn�ry si prozpěvuje
to je j�zda bo��nku.
10. Kali

Nah� a Ĩtyřruk�
Je Ĩern� d�ra K�l�
Je kundou světa
A v�c ne� slunce p�l�

Minulost, př�tomnost i budoucnost
Tři oĨi hl�saj� neomezenou
Nad třemi Ĩasy moc

�e zpychl� lidsk� hnidovina
Po miĨudě rozset� jak pra�ivina
Transcendent�ln� moĨ�
Bude sp�lena

Sobectv�, podlost
Pochybnost i z�vist?
K�l� na ně moĨ�
K�l� na ně k�l�
Z kosmu pr�� na zem hovna
Kakaem smrti lůzu v popel
K�l� srovn�

�e vra�edn� je Ĩm�ra K�l�
Ta to v�l�
T� to p�l�!

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links