Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


!T.O.O.H.! LYRICS

Pod vladou bice

"Pod vladou bice" (2003)

1. Cistka
2. Slapeto
3. My Zreli v Cire Kontemplaci
4. Bezcenne Se Rodi a Cenne Mizi
5. Aura & Ziata
6. Homokaz Aneb Blativa je Massa
7. Pod Vladou Bice
8. Svatorecim
9. Vocut - Pocut
10. Ja Je Proto Proti1. Cistka

Na ouøadì mají krušno.
To letecký den chystá se.
Kdy ouøednický pytel hoven,
svázán, pomlácen
a vzápìtí naøíznut.
Dokazuje zákon pøitažlivé síly
zemì živitelky.

Kdy v ksichtì bílý øítíc se.
To� dekorace dlažby velkolepá.
Tak na ouøadech vìci mají se.

A politik to „dítì státu“?
Skuhrá!
Zmrzaèit a oznaèit.
Na námìstí povìsím tu hnidu!

A co dìlòas,
ten mozoul státu?
Armádu naò!
Na tu chátru!

A co rolník,
balík slámy?
Skolit v poli!

Defenestrace ouøedníkù,
vìšení politikù,
masakrování dìlníkù,
ubíjení rolníkù.

Jako støeva
zèistí sraèka.
Tak systém
tøídní zabíjaèka!
2. Slapeto

Píš�alka dohvízdla konec èutky.
Stadión má bøichobol.
Defekace ochozù.
Dav je nucen do tmy a ven,
vysrat se vùkol...

Teï: pøíležitosti chopit se,
by skutek nám neutek.
A zápalné láhve k exitùm navrhat.
Tím tepny hlavní ucpat.
Zhmotnit paní chaos.
Krutý press vyvolat!

Šlapeto:
Massové kvièení.
Domácích i hostí.
Šlapeto:
V agónii hovádek.
A praskání kostí.
Šlapeto:
Máme skvìlé vyhlídky.
V symfonii podrážek
mrtvých budou desítky!
Mrtvých budou stovky!
3. My Zreli v Cire Kontemplaci

Protestní demonstrace.
Srocení omámených jitrnic.
Shluk nìèeho (hoven),
co vytáhl do ulic.

Presentace svého obsahu.
Vlajky a hesla.
Stejnì jde jen o to,
kdo se chopí vesla.

V namaèkání, sprostá hrouda
trpí a smrdí.
Zahøívá se, øídne do kalu.

Však není se co divit:
tolik tuhých šišek,
v teplé jímce pospolu!

My zøeli v èiré kontemplaci,
že podstoupit musíte
lázeò pumovou,
neb jen ona skutkem stmelí
lidskou holotu.
Všechny v jedno tìlo.
Všekašitou jednotu!
4. Bezcenne Se Rodi a Cenne Mizi

Být zavedený
a v pochvì lehce se tøíti,
to� úspìchem zdá se být,
tak chce se žít.

To kopou
bude se pak plodù dílo skvíti
a dílem tím potìší se lid.

To já však
spíše v anál bezhlavì se vøítím
a zprudka v støeva vše to vycákám.

Pak hùl pokøtìnou hovnem
já celou budu míti
a v pamìtích to dílo boží
navždy uchovám.

A vìrnì budu ctít.
5. Aura & Ziata

Aura a Ziata.
Dìvèata to k pohledání.
Však støeste se jich
vy chlípní páni.

A vám co peníz v kapsách cinká,
nutná bude v gatích plínka!

A obezøetnost v koutech pustých,
ba lepší nikdy nevkroèit v ta místa.

Tu z øady ouøada,
tam zas zvrhlé prase øeznické.
Tenkráte drvoštìpù banda,
hnedle zas jen sprosté tele chasnické.

Jedno však je,
jaký bimbásek za obì� tu padl.
Jisto však,
že muka byla krutá:

Rozpárat a podøíznout!
Tak svùj zla�ák,
bere si tajemná ta ruka.

Ten pøíbìh bude vìèný.
Nikdo však nevidìl by za tím,
dvì roztomilé sleèny.
6. Homokaz Aneb Blativa je Massa

Blátivá je massa
žvanivých to tvoreèkù.
Nìkteré to na ulici.
Nìkteré to v domeèku.

Na píseècích hmotných statkù,
maturit a diplómù,
staví si to jistoty.

To stalo se však
jenom slupkou,
té pradobytèí nuzoty.

Dobré ráno.
Dobrý den.
Dobrý veèer.
Dobrou noc.

Tak dìlí si to
tmu a žár,
té rudé hvìzdy opodál.

Nad níž chtìli by
a nemají však moc.

Tak uctívají dobrý mrav.
Tak žijí v pravé víøe,
že øíká si to pán.

A morálce?
Té rozcapené, vilné zhýøe?
Vylizují z kundy maz.

Jen plevelem
vzácné zahrady
je ten pøebujelý vøed,
ten zemì homokaz.
7. Pod Vladou Bice

Nesmìj se otroku!
Tvùj smích je falešný,
protože zoufalý.
Je to jen únik
z drtícího sevøení života,
jeho napìtí.

Jen tvùj pán má smích upøímný.
Jen on dobøe ví, jak sladce chutná
MOC.

Nesmìj se joudo!
Smích je pánem hlupákù.
Pochop, je to klíè k srdci
i chladného telete.
Beranidlo fasády.

Vždy� díky klaunùm,
lid baví se
i pod vládou bièe.

A proto humor,
tu propagaci zvùle
brát život na lehkou váhu,
je nutno podporovat.

Páni to dobøe ví,
proè do smíchu
vždy usmìrní
ejakulaci spartakovského napìtí!

Dobøe to myslí.
8. Svatorecim

Jako kardinální Alfa
svatoøeèím
rozsáhlým povodním,
jež hybnou silou jsou
na mùj mlýn!

To pøeji
Vám všem od srdce,
neb boží pláè
jest mi vším.

A� strhávají se
strupy iluze
Vaší vší.

Tedy prober se
Ty chátro
holotující!
9. Vocut - Pocut

Že holota je rasy psí
a pud nutí ji štìkati?
Pak neotálet dále, více,
do boudy musí se zahnati!

Vždy� co jen smrdutejch tlam,
všudy kolem útoèí.
Rozsvinìné v šklebech masky,
zamraèené oboèí.

Vždy� jen poslušné jednotky,
jsou ti psí slintalové.
Chycené v pasti otroèení.

Prodávajíc sama sebe
za kus žvance...
vykoupení.

A proto:
Vocut - Pocut!

Tak zní mé vale.
Ty z èubèí hnojnice kale!
Už nezkoušej to nikdy na mì...

Roztrhnu prdel na tøi kusy
všemu!

Co ještì tlamu na mì
votevøít si zkusí!!!
10. Ja Je Proto Proti

motto: "Kousne-li tì blecha, zda-liž je nepobiješ všechny"
Alláh

Já je proto proti
protože:
Já je atakující pevnost,
oáza v poušti poznání.
Co je to poznání?
Pouze iluze.
Jako víra tvá,
tvá berle.
Ty mrzácký
z hovna pozitivní knedle!!

Já je proto proti
protože:
Jsem poletující
a volný.
Nikoli motýl.
I když na lidský pyl
alergický.
Po tom svinstvu
hnedle kýchám,
zuøím...
jsem cholerický!

Já je proto proti
protože:
To chce klid,
hlukem zbraní!
Žádné citáty - nièit!
S hmyzem žádné...
Nikdy! Sraní!

Už zase nìco konèí,
sotva že to zaèalo
z ucpaných bran ducha
sutí lidství
vymáèknuto pílí...

!T.O.O.H.!
z vùle boží
!T.O.O.H.!
roste sílí
!T.O.O.H.!
povstalo

Chce zvìstovat
jen krásu
a srát na to...
co se míní!

Nenechá se zastrašit!

Jen plnì rozvinout
ten dar...
ty mocné síly
a vzdát hold
té potøebì...

Kdy znásilnil bych
všechny mùzy,
ty vzdušné víly...
To roztrhal bych svìt!

To jen pouhý klam
døíme nad slabými...
že my být zlo!?

Vilná bestie co do strun øeže,
kvílí...
èi nepøístupné monstrum
co v tóny rytmus zaselo!

Jen to vám chci øíci
vážení a milí...

Škùdci èíhají!!

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links