Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


REMMIRATH LYRICS

"Smrť Pútnikova video" (2005 DVD)

1. Smrť pútnikova1. Smrť pútnikova

V èervenej rieke pod trónmi starého sveta
Moja duša spí pri podsvetných koreòoch, na dne Skrytého

Poh¾ad do nekoneèných krajov zahalených neznámym èasom
vedie do èervých strží pod základmi prítomna
a poèernelých lesov, kde neprechádza noha èloveka.

Za strieborných nocí tu hviezdy vyrývajú stratené múdro do tela skál
Vtedy sa moje myšlienky vznesú až k ¾adovým bránam noci
A pozastavím sa nad všetkými tými rokmi,
ktorých ťarcha ma doviedla do týchto tajných konèín

Bolestivou púťou som dospel k nevyjaveným poznaniam,
oèistným plameòom samoty, cez tàništia a priepaste
až ku mladosti hôr – kamenistými cestami vlastnej duše
A našiel som pokoj splynutím s prapoèiatkami

Ach, kedysi som bol èlovekom...

__________________________________________

PILGRIM´S DEATH

In the red river under the mountains´ thrones of Old world
My soul sleeps at the underworld roots, on the bottom of the Hidden
The look into the infinite landscapes,veiled by an unhuman time,
it leads into worm-ravines beneath the foundations of present
and blackened forests, where the foot of man does not pass.
During silver nights the stars engrave lost wisdom into the body rocks in here
Then my thoughts rise up to the icy portals of night
and I stop myself above all those years, whose burden brought me into these secret places
Through a painful wandering I came to unrevealed knowings,
through the purifying flame of solitude,
through thorngroves and chasms up to the mountains´ youth
-on stony paths of my own soul
And I have found peace by merging with the praemordial origin
Ah, once I was a man...

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links