Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


JINOVATKA LYRICS

Heavy metal

"Heavy metal" (1998)

1. Pred branami Mordoru
2. Pritlacila, utopila
3. Lechtiva
4. V zari
5. Mlha
6. Veseli nad Luznici
7. Leto
8. Brouzdam se
9. Zas dalsi den
10. Jinovatka
11. Klidni jsou a kouri1. Pred branami Mordoru
2. Pritlacila, utopila

Pøitlaèila, utopila

Pøitlaèila na kartáèek
vyrvala si všechny zuby.
Chtìla by je vrátit zpátky
bohužel však neví kudy.
Pøilepila zuby sobì
sobì zpátky kanagomem
Tubu nechala hozenou
pohozenou pøed svým domem.

Pøevrhnula kýbl s vodou
utopila ètyøi lidi
chtìla by je vzkøísit zpátky
dýchat do úst se však stydí.
Pøivolala první pomoc
divným hlasem, skelným tónem
pøišel však jen pošťák s poštou
my ètyøi tu stále tonem.

Recitativ :

Pøi autonehodì v obci Chounov na královedvorsku zemøeli tøi lidé. Dva se podruhé narodili a jedna kolemjdoucí ožila. Pøivolaná policejní hlídka utrpìla lehká zranìní pøi potyèce se svìdkem nehody. Služební pes se odmítl podrobit dechové zkoušce.

Z autobusù padají lidé. Na zastávce nastoupí mnoho osob. Cestou však všichni vypadají. Na další zastávce nastoupí noví lidé. I ti po cestì vypadají, že se tìší, až vypadají. Z autobusù padají lidé.

Vše je èisté a obrácené k jihu. Pøes noc se na snìhu utvoøil ledový škraloup. Obsluha na runwayi oèekává další pøílet. ,,Follow me, Baby! Follow me kam budeš chtít. Do nebe, do pekla, na svìtlo i pod zem."

Matka hubuje malého chlapce. Má nùžky, pastelky a na krajíèku pláè. Pomaloval vystøihovánky a rozstøihal omalovánky. Za trest nedostane po veèeøi puding.

V noci se nad mìstem pøehnala bouøka. Poznal jsem to, když jsem se vrátil a v ulicích jsem ještì cítil tu lehkou vùni ozónu. V noci ses vyspala s kulovým bleskem. Poznal jsem to, když jsem pøišel domù. Mé trepky ležely obrácenì, v koupelnì jsem nalezl propálené prostìradlo a z tvých vlasù jsem ještì cítil tu lehkou vùni ozónu. Teï sedíš na židli u zdi, strkáš šroubovák do zásuvky a hyhòáš se, jak to pìknì jiskøí. Myslíš si, že nevidím, jak hladovì hltáš každièký doušek ozónu.

,,Tak co, pane Bøezka, dáme ještì jedno? "
,,Ne ne, mladej, zaplať a pudem. Musíme ještì vyklínovat ten rám."
3. Lechtiva

Lechtivá

Šimrej každýho každou chvíli
šimrej, tøeba za nízkej plat
šimrej, ať zjistí že se mýlí
šimrej, ten kdo se nechce smát.

Šimrej, stébly tak jako pírky
šimrej, jsi pøece zruènej kluk
šimrej, okolo nosní dírky
šimrej, smích to je príma zvuk.

Prezidentù fùru už zažil tenhle kraj
houf šmajdavejch klaunù co neví kudy kam
a pøesto ne všichni tu smíchem umíraj
proto tì hned na èele pošimrám
proto tì hned na zádech pošimrám.

Šimrej, od hlavy po kotníky
šimrej, máš na to prstù pìt
šimrej, lovce i po¾ovníky
šimrej, ať øièí celej svìt.

Šimrej, stébly tak jako pírky
šimrej, turisty z Paøíže
šimrej, Kamily, Radky, Jirky
døív než tì šoupnou za møíže.
Prezidentù fùru už zažil tenhle kraj.
4. V zari

V záøí

Vždycky když ti volám telefonem v záøí
vlaštovky nás ruší neboť na drátech
švitoøejí o tom jestli se jim zdaøí
doletìt až na jih pøes africký bøeh.

Do sluchátka volám: ,,Vemte nás tam sebou
vzlétnìte a držte v nožkách tenhle drát
zdejší zimy totiž do tváøí moc zebou
se sluchátkem v ruce budem vzduchem vlát."

,,Haló, brouku, jsi tam ještì? Neslyším tvùj hlas.
Ze sluchátka štìbetání pøekøikuje nás.
Maroko, Èad, Alžír, Tunis - pøou se dokola.
Tak to se potom èlovìk jenom tìžko dovolá."
5. Mlha

Mlha

Mlha je, mlha je, mlha je bílá tma
jen hloupý doò vstoupí pak límec bílý má.

V èistírnì se divili
že mám límec tak bílý.
Smáli se mi, gauneøi
že na mlhu nevìøí.

Øekli: ,,Pane, pojïte sem
polil jste se latexem
vìøí jen lháø ubohý
že je bílý od mlhy."

Mlha je, mlha je, mlha je bílá tma
jen hloupý doò vstoupí pak límec bílý má.

Chodím s mlhou na límci
z hlavy skøítci malincí
vymetají tenhle klam
že na límci mlhu mám.

Nauèím se ménì pøít
vlastním oèím nevìøit
vím, že ráno v údolí
leží latex na poli.

Mlha je, mlha je, mlha je bílá tma
jen hloupý doò vstoupí pak límec bílý má.
6. Veseli nad Luznici

Veselí

Jak noty na buben smuteèní kapely
jsou sobì vzdáleny dny mýho veselí.

Z Veselí nad Lužnicí pøišli tøi mužíci
lezli mi za ženou, prý smutek zaženou.
7. Leto

Léto

To léto uteklo tak rychle
tak, že nikdo z nás
nestaèil mu zamknout vrátka
sebrat vízum, pas.

Kdybych nohu nastavil, zdržel bych ho snad
léto by tu bylo dýl, i ty bys byl rád.
Musel jsem však stavìt dùm, chytat ranní vlak.
Hlídat dìti sousedùm, na stùl natøít lak.

Ta stopa co se loukou táhne
mizí za strání
tou uteklo to léto zrádné
bez zaváhání.

Kdybych se mu postavil, chytnout jsem ho moh
a pak jedný ze sta víl dal by jeden hoch
na vánoce k ježíšku, døíve ale ne
do teplého kožíšku léto balené.
8. Brouzdam se

Brouzdám se

Vždycky když veèer padne tma, dostanu chuť projít se venku. A tak vyjdu ze dveøí pøed dùm, zuju si boty, sundám ponožky a bos se procházím po mìstì. Nohama víøím prach ulic a pod mé nehty na nohách, pod mé dlouhé nehty na nohách se zachytává všechno možný: Tramvajenky, vajgly, lavièky, semafory, auta, popelnice. To všechno mám pod nehtama.

Vždycky když veèer padne tma, dostanu chuť projít se venku. A tak vyjdu ze dveøí pøed dùm, zuju si boty, sundám ponožky a bos se procházím po polích. Nohama rozhrnuji obilné klasy a pod mé nehty na nohách, pod mé dlouhé nehty na nohách se zachytává všechno možný: Hlína, brambory, mrkev, mandelinky, rýèe, okurky, motyky, tykve, kombajny, rajèata, kedlubny. To všechno mám pod nehtama. To všechno mám pod nehtama.

Vždycky když veèer padne tma, dostanu chuť projít se venku. A tak vyjdu ze dveøí pøed dùm, zuju si boty, sundám ponožky a bos se procházím po lese. Nohama našlapuji v mìkkém mechu a pod mé nehty na nohách, pod mé dlouhé nehty na nohách se zachytává všechno možný: Tráva, jehlièí, kapradí, maliny, vìtvièky, šišky, borùvky, paøezy, srnky, ostružiny, bukvice, prašivky, stromy, krmelce, zajíci, veverky, houbaøi, brouci, vývraty, jezevci. To všechno mám pod nehtama. To všechno mám pod nehtama. To všechno mám pod nehtama.

A když se pak vrátím domù, sednu si na židli, vezmu si párátko a tím párátkem si vydloubávám všechno to svinstvo z pod nehtù. Všechny ty tramvajenky, bukvice, semafory, okurky, maliny, paøezy, vajgly, motyky, kapradí, srnky, brouky. To všechno jsem mìl pod nehtama. To všechno jsem mìl pod nehtama. To všechno jsem mìl pod nehtama. To všechno jsem mìl pod nehtama.
9. Zas dalsi den
10. Jinovatka

Jinovatka

Na konce i na zaèátky
patøí jenom jenom jedna vìta :
Na krystalcích jinovatky,
na kormidlech tryskáèù
neulpí nikdy prach svìta.

Jinovatka je moc jemná
letadlo je zas moc rychlé.
Tam se prach neudrží.
Ten usedá pøeci jen na
válce, koule, desky, krychle,
na vlasy a na kùži.

Uteè, prosím, jinovatko!
Uteè vzhùru, zùstaò èistá.
Roztaj a pak uschni v páru.
Zmrzni ale hned zakrátko,
na letadle máš dost místa.
Zajiskøi mu na køídlech.
Poletíte dál pak v páru.
Ryzí led a ryzí plech.

Na konce i na zaèátky
patøí jenom jenom jedna vìta :
Na krystalcích jinovatky,
na kormidlech tryskáèù
neulpí nikdy prach svìta.
11. Klidni jsou a kouri

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links