Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


JINOVATKA LYRICS

Černé vejce

"Èerné vejce" (2006)

1. Hodnoty
2. Nieder, auf!
3. Nevidoma divka
4. Vytah
5. Cerne vejce
6. Zombie
7. Domov muj
8. Pes
9. Svit hvezdo ma
10. You Too1. Hodnoty

Hodnoty

Tvoøíme hodnoty, které nás pøežijí.
Herci se do krve hádají s režií.
Tvoøíme hodnoty pevné a stálé.
Volnost je na moøích, jistota v skále.

Sprcha se zasekla, zaschnula hlína.
Ruka je špinavá a navíc líná.
Nemýt se, nekoupat, no to je hrùza.
Potem je nasáklá nepraná blùza.
Vracím se pozpátku odkud jsem pøišel.
Miluju Raquelle a beru si Michelle.

Kráèaš ulicou, dážï máš za pätou
ty sa neskrývaš, preèo aj.
l´ahko narábaš s dobou napätou
tam je zmätok, tu je raj.
Každá d`alšia lož je už zbytoèná
idìš vopred, žiadné zpäť
Ty jsi ozajstná, ty jsi statoèná
Tebe verí celý svet.

Tvoøíme hodnoty, jsou tu a platí.
A dál ať ochrání nás všichni svatí.
2. Nieder, auf!

NIEDER, AUF

Deutsches Reich ist
großes Haus.
Dort ist Führer,
Juden raus!

Deutsche Sonne
scheint so viel.
Ganze Welt ist
unser Ziel.

Warum warten?
Warum nein?
Alle sagen:
„Komm herein!“

Mnichov, Jalta,
Brusel, Øím,
na smlouvy už
nevìøím.

První kanón
zvednul lauf,
zase slyším:
„Nieder! Auf !“

Das ist sicher
nur ein Spaß!
Neues Reich ist
erste Klass!

Keine Kanone!
Keinen Lauf!
Aber wieder:
„Nieder! Auf !“
Nieder!
Auf !…
3. Nevidoma divka

Nevidomá dívka

Pøed oltáøem v šeru chrámu
z žuly tesán andìl stál.
Zátiší kleneb a trámù
jako by se strážcem stal.
Okno dveøí do tmy záøí.
Kdo to ruší jeho klid?
Slepá dívka s krásnou tváøí.
Užaslý k ní andìl vzhlíd.
Oèi vidí pravdy pùl.
Slepá dívka, bílá hùl.
Bože, kam jsem oèi dal?
Svìtlem sytý bloudím dál.

Její prsty z jeho tváøe
nìžnì pøeètou mnohem víc
nežli ten kdo u oltáøe
luští žalmy v šeru svíc.
A pak její ruce vidí
záda, køídla, paže, kloub.
I andìl má nìco z lidí.
Cítí závrať, padá hloub.
Oèi vidí pravdy pùl.
Slepá dívka, bílá hùl.
Bože, kam jsem oèi dal?
Svìtlem sytý bloudím dál.

recitativ:
Nepøál bych vám to zažít jen tak, bez pøípravy. Tìžko se o tom mluví. Navíc na takovém místì…

Její malíèky zanechávaly v kameni stopy jak sváøeèka v cínu.

Svatý Petr zatratil nevidomé a Larry Flint byl smeten ze svého trùnu.

Ale když si slepý holky prohlížejí sochy je to horší než záškrt. Než èerný neštovice! Než høích, než neøest, než postele zválené…

Jeøiši Kriste, Pane mùj…! Dej ať jsem z kamene!
4. Vytah

VÝTAH

Už se vrací z práce
kaskadéøi zmlácení.
Režisér je ras a tak jsi si zas málem zlomil vaz.

Práce je to tìžká,
ale vùbec zlá není.
Zaplatìj ti Cash ještì døíve než pøizabitej seš.

Dnes už sotva se dopoèítáš boulí
když jsi schytal co jsi schytat jen moh.
S šancí v pekle skrytých snìhových koulí
kráèíš naftou hasit hoøící stoh.

Úzká lávka v horách
hloubku ještì zvýrazní.
Nemáš na výbìr, ale není fér, že je plná dìr.

A ty krok za krokem
kapky rosy stíráš z ní.
Klapka klapla „klap!“ a tak tenhle chlap hledá kam by šláp.

Dnes už sotva se dopoèítáš boulí
když jsi schytal co jsi schytat jen moh.
S šancí v pekle skrytých snìhových koulí
kráèíš naftou hasit hoøící stoh.

Jenže výtah už se zastavit nedá.
Praskly lana a je hotová vìc.
A kdo oèi vzhùru v úžasu zvedá
ze dna šachty vidí letící klec.

Akce! Stop!
Co tam dìlá ten kompars? Jak to, že neumírá?

Kabina už hoøí
a je málo místa v ní.
Letadlo je vrak, kolem dýmu mrak až ti oslep zrak.

Tebe zase èeká
jedno tvrdé pøistání.
Runway na kterou klesáš zaberou muži s kamerou.
5. Cerne vejce

ÈERNÉ VEJCE

Snesla slípka èerné vejce.
Èerné vejce plné krve.

Tvrdé jádro,
mìkká zem.
Zvolna klíèí
a chce ven.

Povila dívka staré dítì.
Staré dítì plné hnìvu.

Tvrdé jádro,
mìkká zem.
Zvolna klíèí
a chce ven.

Šetøi síly, námoøníku! Zde není záchranných èlunù. Tady nadìje umírá první, pýcha pøedchází vzestup a risk je ztrátou. Dobøe víš, že všechno kolem je jen klid pøed bouøí ve sklenici vody, na pùl plné, na pùl prázdné. Že zmìna je smrt. A i když tì možná nezabije, urèitì tì oslabí.
6. Zombie

Zombie

Èerná mše už zaèíná
Démon svíci zhasíná
Mrtvý z hrobu vychází
Branou èasu prochází.

Život je jen trápení
Satan zuby vycení
Dìti straší uèení
A všechno je mámení

Zombie, zombie pøistup blíž !
Proklej peklo, zdvihni køíž !
Ty kdo v ïábla uvìøíš
V zemi, v jámì najdeš skrýš.

Lidé lásku zabíjí
Ruce lejnem omyjí
Satan cestu osvítí
Zápach síry ucítí.

Vláda hrùzy nastává.
Mrtvý z hrobu povstává
Øeku krve pøekroèí
Pohlédne zlu do oèí.

Zombie, zombie pøistup blíž !
Proklej peklo, zdvihni køíž !
Ty kdo v ïábla uvìøíš
V zemi, v jámì najdeš skrýš.
7. Domov muj

DOMOV MÙJ

Taková možnost a tys jí nevyužil!
Co by za to jinej dal!
Zmizet odsuï pryè je víc než celý jmìní
Letìt èasem do sladších let
a prostorem do lepších míst…
Vítej zpátky v týhle díøe dìr!
To sis teda umìl vybrat smìr.
Snad neèekáš, že se tady nìco zmìní?

Tak hele,
Tohle je má hvìzda,
tady žiju rád.
Když se ti to nezdá,
mùžeš se mi smát.
Smích, køik, pot, slzy
to je domov mùj,
a když tì to mrzí,
tak si jinam pluj!
Jen poznávej vesmír,
ty svìty na nichž je ráj,
podivnì prázdné chvíle plného štìstí,
bídu míst kde všechno maj.
Rád vrátíš se z hùry,
rád vrátíš se sem,
kde chléb má dvì kùry,
kde horká je Zem.

Slova jsou nevinná,
køídla dál nebem krouží.
Struna se napíná
a zní.

Taková šance a tys jí zahodil!
Ježiš, co bych za to dal!
Letìt nekoneènem dál a never more.
Letìt èasem do sladších let
a prostorem do lepších míst…

Vítej zpátky v týhle díøe dìr!
To sis teda umìl vybrat smìr.
Kolem samí blbí, ale ty jsi kór.

Jenomže, Tohle je má hvìzda,
tady žiju rád.
Když se ti to nezdá,
mùžeš se mi smát.
Smích, køik, pot, slzy
to je domov tvùj,
a když tì to mrzí,
tak si jinam pluj!
Jak já poznej vesmír,
ty svìty na nichž je ráj,
podivnì prázdné chvíle plného štìstí,
bídu míst kde všechno maj.
Rád vrátíš se z hùry,
rád vrátíš se sem,
kde chléb má dvì kùry,
kde horká je Zem.

Slova jsou nevinná,
køídla dál nebem krouží.
Struna se napíná
a zní.
8. Pes

PES

Bouda, miska
øetìz, pes.
Rosa, øetìz
prasknul, zrez.
Ploty, díry
bìh a trap.
Zuby, drápy
alej, chlap.
Puška, výstøel
minul cíl.
útok, hrdlo
ztráta sil.
Kùže, vlasy
chlupy, krev.
Oèi blednou
slábne øev.

Zvláštní zpravodajství: Dnes ráno v devìt hodin místního èasu narazily do budov Twin Towers na New Yorském Manhattanu dvì dopravní letadla.

Jak se daøí, jak ti je?
v koutì èíhá bestie
Šance zrovna nemá zlý
a s nikým se nemazlí.

Kùže, vlasy
chlupy, krev.
Oèi blednou
slábne øev.
Ticho, nebe
ptáci, mez.
Stará puška
samá rez.

Hráze neprorazíš ani náhodou
tak se po dnì plazíš s hlavou pod vodou
nahoøe jsou pláže mìsta Šarm Aš Šajch

A tam vodu káže zástup vožralejch.
Ale hlavnì, ale hlavnì, ale hlavnì…, kus mì v tlamì.
Tady vùbec není nikdo spontánní
Humánnost se cenní, lovy bez zbraní
Už nás útok zasáh, bandy neznámé
a my ruce v kapsách, „Pomóc!“ voláme.
Ale hlavnì, ale hlavnì, ale hlavnì…, kus mì v tlamì.
9. Svit hvezdo ma

Sviť hvìzdo má

Sviť hvìzdo má, balón se v mracích ztrácí.
Sviť hvìzdo má, zas marnì zkouším vstát.

Zlejt se zlejt se zlejt,
Obzor je òákej kulhavej.
Zlejt se zlejt, až pøíjdou nohy pùjdem ven.

Co mi teï, kurva, zbejvá, když všechno vim?
Obal už zùstal proražen !

Zastav ten stroj, dál stejnì není kam.
Dolù se nekoukej. Je noc, je tma, jsi sám.

Co mi teï, kurva, zbejvá, když všechno vim?
Obal už zùstal proražen !

Není proè zemøít, lásko, není proè žít.
Tak sviť dál chladná hvìzdo má!
Dotk jsem se vlastních tkání, pálí jak èert.
Podívej: Obal je navždy proražen!

Sviť hvìzdo má, balón se v mracích ztrácí.
Zlejt se zlejt, Upíøi už jsou blíž. Chtìj pít a sát a rvát.

Není proè zemøít, není proè žít!
Obal už zùstal navždy proražen.

Sviť hvìzdo má, Sviť hvìzdo má…
10. You Too

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links